ای اهل حرم میر و علمدار نیامد.... سقای حسین سید و سالار نیامد